ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองลีง http://www.bmlschool.com
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านเมืองลีง มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาไทย รวมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวเคียงทันสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ประวัติโรงเรียน
เป้าหมาย/พันธกิจ
โครงสร้างกลุ่มงาน
กรรมการสถานศึกษา
แผนผังที่ตั้งโรงเรียน
กิจกรรมดีเด่น
 
งานสารสนเทศ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประเมินภายใน-ภายนอก
ข้อมูลสารสนเทศทั่วไป
 
เบื้องหลังแฟ้มภาพ
ภาพบุคลากร
ภาพนักเรียน
ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ
 
แนะนำเว็บไซต์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 

WELCOME T0 :: "เมืองลีงถิ่นข้าวหอม เพียบพร้อมหัตถกรรม นำร่องเกษตรอินทรีย์ ลำชีมีทิวทัศน์ มหัศจรรย์โพนเรียง เคียงค่ายลูกเสือ งามเหลืองานศิลป์ ถิ่นหมูหันเลื่องลือ"

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเมืองลีง
 
นายพิเชษฐ์ จินดาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายภาณุวัฒน์ เจริญศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1.นางปิยนันท์ อนันตสุข

2.นางฉวีวรรณ เจริญศิริ

3.นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย

1.นายสุทธิชัยพรหมบุตร

2.นางสายชล ว่องไว

1.นายพิเชษฐ์ จินดาศรี

2.นายภาณุวัฒน์เจริญศิริ

1.นายภาณุวัฒน์เจริญศิริ

2.นายนุกูล บุญเหลือ

3.นางสุรีย์ พรหมบุตร

4.น.ส.ภูธง แข่งขัน

5.นายสนอง รุ่งเรือง

-งานหลักสูตรสถานศึกษา

-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

-งานทะเบียนวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

-งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ

และเทคโนโลยีทางการศึกษา

-งานนิเทศการศึกษา

-งานแนะแนวการศึกษา

-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-งานติดตามประเมินผลและวิจัย

-งานอื่นที่สถานศึกษากำหนด

 

-งานจัดทำและเสนอของบประมาณ

-งานจัดสรรงบประมาณ

-งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ใช้งบประมาณและผลการดำเนินการ

-งานบริหาร พัสดุและสินทรัพย์

-งานจัดระบบควบคุมภายใน

-งานติดตามประเมินผลและวิจัย

-งานอื่นที่สถานศึกษากำหนด

-งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

-งานพัฒนาบุคคล

-งานบำเหน็จความชอบ

-งานวินัย

-งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการ

-งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ

-งานติดตามประเมินผลและวิจัย

-งานอื่นที่สถานศึกษากำหนด

-งานธุรการของสถานศึกษา

-งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

-งานประชาสัมพันธ์

-งานข้อมูลและสารสนเทศ

-งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

-งานสนับสนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และประสานความร่วมมือกับชุมชน

-งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

-งานตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ

และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-งานติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียน

-งานปกครองนักเรียน

-งานปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อม

อาคารสถานที่

-งานสาธารณูปโภค

-งานโสตทัศนูปกรณ์

-งานติดตามประเมินผลและวิจัย

-งานอื่นที่สถานศึกษากำหนด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024X768 Text Size Medium 
สร้างสรรค์โดย นายภาณุวัฒน์ เจริญศิริ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านเมืองลีง E-mail :: gruphanuwat@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โทรศัพท์ 0-862565194